KVKK

KVKK

İLETİŞİM

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni ilgili kişilerin Nafi Hukuk ve Arabuluculuk tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileri hakkında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Nafi Hukuk ve Arabuluculuk kişisel verilerinize saygı duymaktadır ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Nafi Hukuk ve Arabuluculuk, internet sitesinde yer alan form aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, ad soyadınız (kimlik) ve e-posta adresiniz (iletişim) oluşan kişisel verinizi işlemektedir.

Nafi Hukuk ve Arabuluculuk, belirtilen kişisel verilerinizi, belirttiğiniz görüş ve talepler doğrultusunda sizinle iletişim kurulması, taleplerinizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Formun “Konu” ve “Mesaj” kısımlarında belirttiğiniz hususların da kişisel veri içermesi halinde söz konusu kişisel veriler de Nafi Hukuk ve Arabuluculuk tarafından yukarıdaki amaçla işlenecektir. “Konu” ve “Mesaj” kısımlarında üçüncü kişilere ait kişisel verilere yer vermeniz durumunda, işbu kişisel verileri ilgili kişiler nezdinde hukuki yükümlülüklerinizi yerine getirerek paylaştığınız kabul edilecektir. “Konu” ve “Mesaj” kısımlarında, tarafınıza veya üçüncü kişiye ait, Kanun’un 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler olarak adlandırılan, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerinizin ve biyometrik ve genetik verilerinizin paylaşılmamasını rica ederiz. Özel nitelikli kişisel verilerinize yer vermeniz halinde işbu verilerinizin işlenmesi için açık rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir. Nafi Hukuk ve Arabuluculuk, paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemeyecektir ve bu verileri imha edecektir.

Kişisel verileriniz anonimleştirilmek kaydı ile iç raporlama ve istatistik çalışmalar kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, internet sitesindeki iletişim formunun sizler tarafından doldurulması suretiyle elektronik olarak elde edilmektedir. Nafi Hukuk ve Arabuluculuk, belirtilen kişisel verilerinizi, yukarıda yer verilen veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, (i) sözleşmenin kurulması veya ifası, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve (iii) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Nafi Hukuk ve Arabuluculuk’un meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Nafi Hukuk ve Arabuluculuk tarafından, ad soyadınız ve e-posta adresinizden oluşan kişisel veriniz ve bulunması halinde, “Konu” ve “Mesaj” kısımlarında belirttiğiniz diğer kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılabilecektir.

Bunun yanında, kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel internet sitemiz aracılığıyla tarafınızdan sağlanmaktadır. Nafi Hukuk ve Arabuluculuk, belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sözleşmenin kurulması, mevzuat güncellemelerinden haberdar olunabilmesi amacıyla iletişime geçilmesi ve Nafi Hukuk ve Arabuluculuk’ un meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Nafi Hukuk ve Arabuluculuk tarafından, e-posta adresinizden oluşan kişisel veriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılabilecektir.

Bunun yanında, kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Türk hukuku kapsamındaki söz konusu yükümlülükler doğduğunda, bahse konu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır.

YASAL UYARI

Internet sitemizde yer alan bilgiler Nafi Hukuk ve Arabuluculuk ekibi tarafından hazırlanan bilgilendirme paylaşımlarıdır ve hukuki tavsiye olarak nitelendirilemez.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Nafi Hukuk ve Arabuluculuk olarak kişisel verilerinize önem veriyoruz ve internet sitemizi ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiş bulunuyoruz. İş bu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) ile internet sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin hangi tür bilgilerin Nafi Hukuk ve Arabuluculuk tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktayız.

Nafi Hukuk ve Arabuluculuk Gizlilik Politikası’nda değişik yapma hakkını saklı tutmakla birlikte olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Aktarılması

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, e-posta yolu ile veya iletişim kısmında bizimle paylaşmış olduğunuz ad, soyad, e-posta adresiniz ve mesajda belirtebileceğiniz kişisel verileriniz işlenmektedir. Söz konusu işleme faaliyeti profesyonel hizmetlerimizi sizlere sağlayabilmek, çıkar çatışmalarını önleyebilmek, yayınladığımız makale ve yazılardan haberdar olabilmeniz, düzenleyeceğimiz etkinlik ve konferansların bildirimi, internet sitemiz hakkındaki geri bildiriminiz ve iyileştirme faaliyetinin yürütülmesi adına müvekkil ve potansiyel müvekkil ilişkileri kapsamında işlenebilmektedir.

Aynı zamanda, internet sitemizin “iletişim” alanında yer alan telefon numaralarını arayarak Bizlerle iletişime geçtiğiniz durumlarda, yapacağınız görüşmeler  güvenliğiniz ve hizmet kalitemiz amacıyla kayıt altına almak suretiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve yürürlükte olan diğer sair mevzuata uygun olarak; yurt içine veya yurt dışındaki iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve sunduğumuz hizmet ve avukatlık faaliyeti amacı doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

İşlenen veriler ve bilgiler, yasal veya sözleşmeli dosyalama süresi sona erdiğinde Nafi Hukuk ve Arabuluculuk tarafından uygun görülecek yöntemlerden biri ile silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve yürürlükte olan diğer sair mevzuat çerçevesinde;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin korunması mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle maleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Hasanpaşa Mh. Uzunçayır Cd. Konak İş Merkezi A Blok K: 2 D: 36 Kadıköy/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması gereklidir.

Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması halinde başvurunun halinde başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu halde de başvurunun ilgili kişinin kimlik ve adres bilgileri ile sizin ve adına hareket ettiğiniz ilgili kişinin kimliğini teşvik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.

Bağlantılar

İnternet sitesinin herhangi bir bölümüne Nafi Hukuk ve Arabuluculuk’un yazılı ön onayı olmaksızın elektronik bağlantı verilemez.

İnternet sitemizin bir bölümü üçüncü kişilerin internet sitelerine atıfta bulunabilir ve üçüncü kişilere ait internet siteleri de Nafi Hukuk ve Arabuluculuk’un internet sitesine atıfta bulunabilir. Nafi Hukuk ve Arabuluculuk atıf yaptığı üçüncü kişilere ait internet sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz. Eğer üçüncü kişilere ait internet sitesini ziyaret edecekseniz lütfen bu sitelerin gizlilik politikasını gözden geçiriniz.

Çerezler ("Cookies")

Çerezler, bir İnternet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve İnternet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

İnternet Sitemizi ziyaretiniz ile IP adresiniz, internet servis sağlayıcınızın ismi (Chrome, Firefox vb.), internet gezgini yazılım versiyonunuz, bize yönlendiren internet sitesi ve sitemizi bulmak için kullandığınız arama sözcükleri gibi veriler otomatik olarak anonimleştirilerek internet sitemizin iyileştirilmesi gibi istatiksel amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Nafi Hukuk ve Arabuluculuk internet sitesi, internet sitelerindeki trafiği analiz etmek, sayfaların görünümlerine ve her sayfada harcanan süreye bakmak ve internet sitemize bir dahaki ziyaretinizde size daha iyi hizmet vermek için bu bilgiyi kullanmaktadır. Bu bilgileri, kişisel olarak bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanmakla birlikte bu bilgiler birleştirilmiş ve anonim bir formda tutulmaktadır. İnternet tarayıcınızı, bir çerez aldığınızda sizi uyaracak şekilde yapılandırma seçeneğine sahip olduğunuz gibi çerezi kullanmama hakkınız da her zaman bulunmaktadır. Ayrıca, tüm çerezleri engelleme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bununla birlikte, çerezleri reddetmeniz veya engellemeniz halinde, internet sitemizde bulunan tüm işlevleri kullanamayabilirsiniz.

HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER!

İstanbul merkezli uluslararası hizmet veren hukuk büromuzda tecrübeli avukat kadromuz ile etkili çözümler sağlamaktayız.

Sorularınız ve danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.